VEM Metal Korlátolt Felelősségű Társaság Adatkezelési tájékoztatója

Adatkezelési tájékoztató

Az Adatkezelési tájékoztató hatályba lépésének napja: 2022. szeptember 1.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR) szerint a VEM Metal Kft. az alábbi tájékoztatást adja.

A VEM Metal Kft. gazdasági tevékenységével összefüggésben, valamint a www.vemmetal.com honlapon (a továbbiakban: weboldal, honlap) megvalósuló adatkezelésekkel kapcsolatban kijelenti, hogy elkötelezett partnerei és vásárlói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását.

A VEM Metal Kft. adatkezelési tevékenységével kapcsolatban felmerülő információk, az Adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) mindenkor érvényes verziója folyamatosan elérhető a weboldalon.

1. Általános rendelkezések

1.1. Az adatkezelő neve és elérhetőségei
Adatkezelő neve: VEM Metal Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 7400 Kaposvár, Jászai Mari utca 9.
E-mail címe: info@vemmetal.com
Cégjegyzékszáma: 14-09-310690
1.2. Fogalom meghatározások
Személyes adat Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Adatkezelés A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
Adatkezelő Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
Adatfeldolgozó Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Címzett Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
Az érintett hozzájárulása Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
Adatvédelmi incidens A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Weboldal, honlap www.vemmetal.com

Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, jogos érdeken, szerződésen vagy jogi kötelezettségen alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről Adatkezelő külön értesíti ügyfeleit.

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az Ön kötelessége és felelőssége az érintett hozzájárulásának beszerzése!

Bármely érintett (érdeklődő, kapcsolatot kezdeményező) e-mail címének, adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott email címmel és/vagy adatokkal összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az érintettet terheli, aki az e-mail címet és az adatokat megadta.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy az általa kezelt személyes adatok tekintetében sem automatizált döntéshozatalt, sem profilalkotást nem végez.

Az Adatkezelő adatkezeléseit különösen, de nem kizárólagosan az alábbi jogszabályok határozzák meg:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.)
 • Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Számv tv.)

2. Adatkezelések

2.1. Kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatokra vonatkozó adatkezelés

A Kapcsolat menüpontban található űrlap kitöltésével az érdeklődőknek lehetősége van az Adatkezelővel kapcsolatot létesíteni. Az Adatkezelő termékeire, szolgáltatásaira vonatkozó kérdések megválaszolására hozta létre az űrlapot, melynek kitöltésével a lehető leggyorsabban választ kaphat a kérdéseire és kapcsolatot létesíthet az Adatkezelővel.

Kezelt adatok köre Név, e-mail cím, telefonszám, üzenet.
Érintett Az Adatkezelővel kapcsolatot kezdeményező valamennyi érintett.
Adatkezelés célja Az érdeklődő kérdéseinek megválaszolása, Adatkezelővel való kapcsolat felvétel lehetőségének megteremtése.
Jogalap Az érintett hozzájárulása. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)
Időtartam Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
Címzett Nincsen.
Adattovábbítás Nem történik.

Az érintett jelen pontban írt adatkezelés során megadott személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulást az Adatkezelő neve és elérhetőségei pontban megadott elérhetőségei bármelyikére küldött írásos nyilatkozatával visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása semmilyen feltételhez nem kötött és díjmentes.

2.2. Termék megrendelésével, értékesítésével kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő az általa gyártott és forgalmazott termékek megrendelése, értékesítése során a természetes személy vásárlóinak a megrendelés során megadott személyes adatait kezeli.

Kezelt adatok köre Név, mobiltelefonszám, lakcím; szállítási cím (kiszállítás esetén).
Adatkezelés célja Az Adatkezelő által gyártott és forgalmazott termékek értékesítése.
Jogalap Az adatkezelés szerződés teljesítéséhez, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
Időtartam A szerződés teljesítéséből fakadó igények elévüléséig (ált. esetben 5 év).
Címzett Nincsen.
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye Az érintett nem tudja az Adatkezelő által gyártott és forgalmazott termékeket megvásárolni.
2.3. Számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő az általa gyártott és forgalmazott termékek megrendelése, értékesítése során a gazdálkodó szervezetek és természetes személy vásárlói részére számlát és ahhoz kapcsolódóan egyéb bizonylatokat állít ki.

Kezelt adatok köre Név, lakcím, (adószám/székhely).
Adatkezelés célja Az Adatkezelő által gyártott és forgalmazott termékek ellenértékének elszámolása, számlázási kötelezettség teljesítése.
Jogalap A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv) 166. § (1)-(3) bekezdéseiben foglalt jogi kötelezettség teljesítése, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel.
Időtartam A szerződés teljesítéséből fakadó igények elévüléséig (ált. esetben 5 év).
Címzett Nincsen.
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye Az érintett nem tudja az Adatkezelő által gyártott és forgalmazott termékeket megvásárolni, nem tud névre szóló számlát kapni.
2.4. Az adatkezelő jogi és magánszemély üzleti partnerei képviselőinek, kapcsolattartóinak személyes adatainak kezelése
Kezelt adatok köre Név, céges telefonszám, céges e-mail cím.
Adatkezelés célja Az Adatkezelővel kapcsolatban lévő vagy kapcsolatba lépő jogi és magánszemély üzleti partnereivel a kapcsolattartás, szerződéskötés elősegítése, szerződés teljesítése kapcsán felmerülő kérdések, kérések hatékony és gyors megoldása.
Jogalap Az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)
Időtartam Az érintett munkaviszonyának megszűnésének napja, vagy a szerződés teljesítést követően a Polgári Törvénykönyv szerinti elévülési határidő vége (ami általános esetben 5 év).
Címzett Nincsen.
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei A szerződéskötés vagy kapcsolattartás meghiúsulása.

3. Weboldalhoz kapcsolódó adatkezelések

Általánosságban a süti egy olyan apró fájl, amelyet számok és betűk alkotnak és amelyet az Adatkezelő webszervere küld el az érintett eszközének merevlemezén lévő böngésző süti fájljába Ennek segítségével az Adatkezelő honlapja emlékezni fog az érintett eszközére, amikor a webszerver és az érintett eszközének internetes böngészője kapcsolatba kerül egymással.

A honlapon az Adatkezelő sütiket alkalmaz annak érdekében, hogy a honlap az érintettek honlappal kapcsolatos viselkedését megismerje és azok alapján a honlapot továbbfejlessze, a honlap látogatásokról anonim statisztikát készítsen.

A honlapokon alkalmazott sütik főbb csoportjai:
Működéshez feltétlenül szükséges sütik: ezek nélkül a honlap egyáltalán nem vagy nem rendeltetésszerűen működne, ezek a sütik szükségesek a honlap futtatásához. Amennyiben ezeket a sütiket az érintett blokkolja a böngészőjében, a honlap nem működik megfelelően. Ezen sütik élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Az Adatkezelő a honlap működéséhez feltétlenül szükséges sütiket a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek alapján kezeli.

Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy a honlap megfelelően működjön. Jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen az érintett bármikor tiltakozhat és ebben az esetben az Adatkezelő nem kezeli tovább ezeket.

Analitikai és statisztikai célú sütik: ezek a sütik teszik lehetővé az Adatkezelőnek, hogy mérje a látogatói forgalmat. Ezeket a sütiket az Adatkezelő a honlap optimalizálására, továbbfejlesztésre használja. Ezeket a sütiket az érintett kikapcsolhatja a böngészőjében vagy ezt is használhatja:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Adatkezelő ezeket a sütiket a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás alapján kezeli.

A böngésző beállításaiban az érintett a hozzájárulást bármikor visszavonhatja, ebben az esetben az Adatkezelő az adott sütivel további adatkezelést nem végez.

A weboldal meglátogatásával az alábbi sütik kerülnek elhelyezésre az érintett eszközén:

 

Süti neve Süti célja Adatkezelés időtartama Saját vagy harmadik fél sütije Jogalap
wordpress_test_cookie Ellenőrzi, hogy a böngésző elfogadja-e a cookie-kat. Munkamenet időtartama Saját cookie (WordPress) Az érintett hozzájárulása.
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)
wp-settings-1 A felhasználó wp-admin konfigurációjának megőrzésére szolgál 1 év Saját cookie (WordPress) Az érintett hozzájárulása.
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)
wp-settings-time-1 A wp-settings-user beállításának időpontja 1 év Saját cookie (WordPress) Az érintett hozzájárulása.
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)
autooptimize_feed Felhasználói beállítások tárolása 1 év Saját cookie Az érintett hozzájárulása.
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)
cb-enabled Sütikezelés elfogadása 1 év Saját cookie Az érintett hozzájárulása.
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Automatizált döntéshozatal (beleértve a profilalkotást): Egyik sem történik az Adatkezelő által jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatkezelések során.

Címzettek: Az Adatkezelő tárhelyszolgáltatója és webfejlesztője. A címzettekről tájékoztatás kérhető az 1.1. pontban megadott elérhetőségek bármelyikén.

Adattovábbítás: Bíróság, a nyomozó hatóságok, a szabálysértési hatóságok, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, iratok rendelkezésre bocsátása, adatok közlése, átadása végett megkereshetik az Adatkezelőt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

4. Az érintettek jogai

Az érintett jogosultszemélyes adatai kezelését illetően az Adatkezelőtől

 • tájékoztatást kapni az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről;
 • a személyes adatok helyesbítését vagy – a GDPR szerint meghatározott esetekben – törlését kérni;
 • az adatkezelés korlátozását kérni;
 • tájékoztatást kapni azon címzettekről, akikkel helyesbítéssel, törléssel vagy az adatkezelés korlátozásával érintett személyes adatát közölték;
 • hozzáférni személyes adataihoz;
 • adathordozhatósághoz való jogával élni (a GDPR szerint meghatározott esetekben)
 • tiltakozni a jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés ellen.

 

Tájékoztatáshoz való jog
(GDPR 13-14. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy érthető formában tájékoztatást kapjon az adatkezelések lényeges körülményeiről, mely jog érvényesülését jelen adatkezelési tájékoztató biztosítja.
Hozzáféréshez való jog
(GDPR 15. cikk)
Jogosult továbbá arra, hogy jelen tájékoztatóban foglaltakon túlmenően tájékoztatást kapjon arról, hogy az Adatkezelő kezel -e az érintettre vonatkozóan, vagy vele kapcsolatba hozható személyes adatot, amennyiben igen, úgy ezen adatokhoz hozzáférhet, jogosult megismerni a hozzájuk kapcsolódó adatkezelés céljait, az adatkezelés tervezett időtartamát. Tájékoztatást kaphat az esetleges címzettekről, adattovábbításról, valamint az adatkezelés egyéb lényeges körülményeiről.
Helyesbítéshez való jog
(GDPR 16. cikk)
Amennyiben azt észlelné az érintett, hogy a személyes adataid pontatlanok, helytelenek, vagy hiányosak, úgy kérheti az Adatkezelőtől személyes adatai kijavítását, az adatkezelés céljának keretei között pedig azok kiegészítését is.
Törléshez való jog(GDPR 17. cikk) Az alábbi esetekben jogosult személyes adataid törlését kérni (ha ezt jogszabály nem korlátozza):

 • így, ha a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte, kezelte;
 • ha az adatkezelés hozzájáruláson alapult, és a hozzájárulást visszavonta az érintett, más jogalapja pedig nincs az adatkezelésnek;
 • ha tiltakozik az adatkezelés ellen az érintett, és az érdekmérlegelést követően megállapítást nyer, hogy érdekei elsőbbséget élveznek az Adatkezelő érdekeivel szemben;
 • ha az adatkezelés közvetlen üzletszerzés érdekében történik és tiltakozik az érintett az adatkezelés ellen;
 • ha a személyes adatai kezelésére jogellenesen kerül sor;
 • ha jogszabály előírja;
 • információs társadalommal összefüggő szolgálta-tások kínálásával kapcsolatos adatkezelések esetén.

Törlésez való jog korlátját képezi a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog. (GDPR. 17. cikk)
Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerint a hozzájárulás, úgy jogosult az érintett bármikor a korábban az adatkezelésre adott hozzájárulást visszavonni. Amennyiben a személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs, abban az esetben a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat véglegesen és visszavonhatatlanul törli az Adatkezelő. A hozzájárulás visszavonása a visszavonás előtt, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Adatkezelés korlátozásához való jog
(GDPR 18.cikk)
Az személyes adatai felhasználását az érintett korlátozhatja, ha vitatja a személyes adatai pontosságát, helytállóságát, hiánytalanságát; ha az adatkezelés jogellenes, és az Adatkezelő ellenezné az adatok törlését; ha már nincs szüksége az adatkezelőnek a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védeleméhez; ha tiltakozott az érintett az adatkezelés ellen.
A korlátozás a személyes adatok pontosságának tisztázása esetén addig tarthat, amíg ellenőrzi az Adatkezelő a személyes adatok pontosságát. Az adatkezelés ellen történő tiltakozás esetén pedig addig tartható fenn a korlátozás, amíg megállapításra nem kerül, hogy az jogos indokai az Adatkezelőnek elsőbbséget élveznek-e az érintett érdekeivel szemben.
Adathordozhatósághoz való jog
(GDPR 20. cikk)
Önkéntes hozzájárulás alapján az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok esetén joga van az érintettnek azok hordozhatóságához. Így jogosult arra, hogy géppel olvasható és hagyományos formátumban másolatot kaphasson az adatokról, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek akadály nélkül továbbítsuk.
Tiltakozáshoz való jog
(GDPR 21. cikk)
Valamennyi olyan adatkezelés esetén, amikor az érintett adatait az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei alapján kezeli az Adatkezelő, jogosult az érintett arra, hogy ezen adatkezelés ellen tiltakozzon. Ebben az esetben a személyes adatokat csak akkor kezelheti tovább, ha az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az érintett a fenti jogaival kapcsolatos kérelmét írásban vagy elektronikus úton, az Adatkezelőnek címezve terjesztheti elő a tájékoztató 1. pontjában szereplő elérhetőségek bármelyikén.

Az Adatkezelő a kérelemről indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a beérkezésétől számított egy hónapon belül dönt, és tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, vagy amennyiben intézkedés nem történik, ennek okáról, a felügyeleti hatósághoz panasz, illetve a bírósághoz jogorvoslat benyújtásának lehetőségéről.

Az intézkedés határideje szükség esetén, a kérelem összetettségére és a kérelmek számára figyelemmel további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról okainak megjelölésével a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül az Adatkezelő tájékoztatja a kérelmezőt.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be kérelmét, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érin5.tett azt másként kéri.

Amennyiben az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, az Adatkezelő díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedést az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

5. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő gondoskodik az adatkezelés biztonságáról és ennek érdekében megteszi a szükséges és megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket. Biztosítja személyes adatok bizalmasságát (pl. nyilvánosságra kerülés megakadályozását, jogosulatlan hozzáférést), sértetlenségét (megváltoztatását, módosítását) rendelkezésre állását (elérhetőségét, visszaállíthatóságát):

A fenti követelményeket az alábbiak szerint teljesíti:

 1. gondoskodik arról –hardver és szoftver eszközök útján -, hogy az adatkezeléshez használt eszközökhöz (továbbiakban: Adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek ne férhessenek hozzá;
 2. az elektronikus adatokat zárt, jelszóval védett informatikai rendszerben tárolja;
 3. megakadályozza az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának lehetőségét;
 4. személyes adatokat csak szükséges időtartamig kezeli;
 5. az informatikai megfelelőségi szint rendszeres felülvizsgálatra és – szükség esetén – fejlesztésre kerül.

6. Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

 • panaszt nyújthat be az Adatkezelőhöz az 1. pontban és az alábbiakban is meghatározott székhelyére vagy az e-mail címére.:
  Adatkezelő neve: VEM Metal Korlátolt Felelősségű Társaság
  Székhelye: 7400 Kaposvár, Jászai Mari utca 9.
  E-mail címe: info@vemmetal.com
 • lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. Az eljárás megindítható az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt. További információt és a törvényszékek elérhetőségét az alábbi linken tekintheti meg: https://birosag.hu/birosag-kereso
 • Az érintett jogosult továbbá panaszt tenni az illetékes hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. telefon: +36 (1) 391 1400, ügyfelszolgálat@naih.hu, honlap: naih.hu.)